Liw II, sumo-sacerdote de Kashu

From Wiki Arien
Jump to: navigation, search

Humanos Shu, samurai e velho amigo de Gregório III.